thơ mới

Đề đọc hiểu tự luận, đề phân tích bài Mưa Xuân Nguyễn Bính theo ma trận mới

 ĐỌC – HIỂU (6,0 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu: MƯA XUÂN                                                  (Nguyễn Bính)…

Đọc tiếp